2016, December 14


Iti daytoy a Paskua ken sumangbay a baro a tawen, sapay la kuma ta itultuloy tayo iti tiempo iti panagi-innayat, pinagsang-sangkamaysa, pinaggi-innawat ken pigbibinnadang iti amin a nasayaat nga iyuswat tayo para iti ing-ingunguten tayo a siyudad ken kasta met iti probinsiya tayo”. She delivered the message during the joint Christmas tree lighting of the Ilocos Norte and Laoag governments.

You may also like

2019, February 5

2018, December 21

2018, September 24-26